Poistenie majetku – služba, ktorá sa oplatí

Prívalové dažde, búrky sprevádzané víchricou, krupobitie, požiare v dôsledku sucha i nájazdy zlodejov, to všetko môže ohrozovať Váš majetok. Vplyv týchto rizík možno zmierniť dohodnutím vhodného poistenia. Niekoľko praktických rád je uvedené v nasledujúcom článku.

střecha
 
Pozor na požiadavky poisťovní na zabezpečenie objektu
 
o   Poisťovne pri uzatváraní poistenia domácnosti a objektov požadujú po svojich klientoch zabezpečenia predpísanej úrovne, ktorú odvodzujú od hodnoty poisteného majetku.
o   Čím je hodnota poisteného majetku vyššia, tým vyššia je aj požiadavka poisťovne na zabezpečenie objektu.
o   V prípade, že vznikne škoda a skutočná ochrana objektu nezodpovedá požiadavkám poisťovne, môže poisťovňa poistné plnenie v súlade s poistnými podmienkami výrazne krátiť.
Škody vlámaním a živelné škody

pokoj
 
o   V prípade každej škody je klient povinný urobiť také opatrenia, aby zabránil jej zväčšovaniu, a bez zbytočných odkladov nahlásil vznik škody poisťovni.
o   V prípade vlámania je nutné bezodkladne privolať políciu a do jej príchodu s ničím nehýbať, nedotýkať sa kľučiek dverí, poškodených zámkov alebo okenných rámov. Do policajného protokolu je potrebné uviesť všetky odcudzené veci a poškodené predmety. Ak nie sú viditeľné stopy po prekonaní zámkov, je vhodné požiadať políciu o mechanoskopický rozbor.
o   V prípade vyplavenia alebo inej živelnej škody treba zdokumentovať rozsah škody a vyhotoviť zoznam poškodených alebo zničených predmetov. Ak to nie je nutné z bezpečnostných, hygienických alebo iných závažných dôvodov, potom by sa klient nemal až do príchodu pracovníka poisťovne zbavovať zničených vecí alebo čokoľvek opravovať.
Likvidácia poistnej udalosti

zloděj
 
o   U všetkých typov poistných udalostí je priebeh likvidácie ľahší, ak k poškodeným veciam existujú účtenky, záručné listy, faktúry, prípadne fotodokumentácie.
o   Poistné plnenie zvyčajne poškodený dostane pár týždňov od ukončenia šetrenia poistnej udalosti. Ak zákon neustanovuje inak, poisťovňa je povinná ukončiť vyšetrovanie do troch mesiacov od nahlásenia poistnej udalosti.

Summary
Poistenie majetku – služba, ktorá sa oplatí
Share
Article By :